Home
Organisatie
Management trainingen
Telefoon trainingen
Zelfmanagement trainingen
Commerciele trainingen
Financieel management
Werkwijze
INFORMATIE
 INFORMATIE

 Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden van  Boone & PartnersARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1. Deze Algemene Acceptatie- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boone & Partners en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van trainingen, coachingstrajecten, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen "training".
1.2. Op alle betrekkingen tussen Boone & Partners en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 2: DEFINITIES
2.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Boone & Partners laat adviseren en/of door Boone & Partners trainingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
2.2. Opdracht: de afspraken tussen Boone & Partners en de opdrachtgever. Bij besloten trainingen wordt de opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.
2.3. Opdrachtbevestiging: een bevestiging waarin het volgende minimaal wordt vastgelegd:
- naam van de opdrachtgever,
- omschrijving van de door Boone & Partners uit te voeren werkzaamheden,
- data van uitvoering van de werkzaamheden,
- de kosten,
- de betalingscondities.
2.4. Startmoment van de training: de eerste trainingsdag.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
3.1. Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Boone & Partners en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst tussen Boone & Partners en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever (schriftelijk of per e-mail) van de daartoe bestemde opdrachtbevestiging.
4.2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Boone & Partners nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
5.2. Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
6.1. Boone & Partners bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
6.2. Indien opdrachtgever of Boone & Partners derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, kan hij/zij daartoe slechts overgaan na beider instemming.

ARTIKEL 7: LOCATIE
7.1. Voor alle trainingen selecteert en reserveert de opdrachtgever de locatie (hotel of conferentieoord). Bij het bepalen van de keuze zal Boone & Partners desgewenst adviseren.
7.2. Boone & Partners behoudt zich het recht voor, niet akkoord te gaan met de door de opdrachtgever geselecteerde locatie.
7.3. Bij trainingen die buiten Nederland worden verzorgd, zijn reiskosten en kosten van verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever.
7.4. Bij alle trainingen zijn de kosten van de locatie (zaalhuur, consumpties en eventuele verblijfkosten) voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 8: VERVANGING
8.1. Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits:
- de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen) én
- de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Boone & Partners wordt medegedeeld.
8.2. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan.
8.3. Boone & Partners heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.

ARTIKEL 9: ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
9.1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
9.2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden. Indien Boone & Partners al kosten heeft gemaakt ter voorbereiding op de training, dan dient de opdrachtgever deze voorbereidingskosten te vergoeden.
9.3. Bij annulering van de opdracht, korter dan acht weken, doch langer dan vier weken vóór de eerste trainingsdag, is opdrachtgever 80% van de totaalkosten verschuldigd.
9.4. Bij annulering van de opdracht, korter dan vier weken vóór de eerste trainingsdag, is de opdrachtgever verplicht 100% van het totale investeringsbedrag te vergoeden.
9.5. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

ARTIKEL 10: ANNULERING DOOR BOONE & PARTNERS
10.1. Boone & Partners heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag aan deelnamekosten welke zij aan Boone & Partners betaald heeft.

ARTIKEL 11: VERSCHUIVING/UITSTEL
11.1. Bij verschuiving door de opdrachtgever gelden dezelfde bepalingen als genoemd in artikel 9 genoemd bij annulering, met dien verstande dat de verschuldigde kosten worden gehalveerd.
11.2. Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 uur geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

ARTIKEL 12: BETALING
12.1. Boone & Partners brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde investeringsbedrag te voldoen een maand voor de aanvang van de training, doch uiterlijk 10 dagen na facturering op de door Boone & Partners aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Boone & Partners, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.2. De reis-, locatie- en verblijfskosten zijn in het trainingsgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De locatie- en verblijfkosten van de trainer dienen door de opdrachtgever rechtstreeks te worden voldaan aan de door de opdrachtgever gekozen accommodatie.
12.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Boone & Partners steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Boone & Partners gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
12.4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Boone & Partners alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 115 Euro.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Boone & Partners spant zich in haar werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.
13.2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk binnen14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Boone & Partners kenbaar worden gemaakt. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
13.3. Boone & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Indien Boone & Partners haar aansprakelijkheidsverzekering inschakelt, dient de schade van de opdrachtgever in ieder geval door hem aangetoond te kunnen worden.
13.4. Buiten de in lid 3. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van het honorarium voor de desbetreffende schadeveroorzakende prestatie. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 10.000,- Euro.
13.5. Boone & Partners is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie in de ruimste zins des woords.
13.6. Boone & Partners zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.

ARTIKEL 14: INTELLECTUEEL EIGENDOM
14.1. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen syllabi, brochures, computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van Boone & Partners, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden op enigerlei wijze dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.
14.2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Boone & Partners, berust uitsluitend bij Boone & Partners.

ARTIKEL 15: GEHEIMHOUDING
15.1. Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Boone & Partners en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
15.2. Boone & Partners rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.
15.3. Alle contractant-trainers die in opdracht werken voor Boone & Partners, verplichten zich tot deze geheimhouding.

ARTIKEL 16: OVERIGE
16.1. Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 september 2002, gelden totdat wijziging van deze Algemene Acceptatie- enLeveringsvoorwaarden bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven.
16.2. De contractant-trainers van Boone & Partners zijn tijdens het samenwerkingsverband en twee jaar na beëindiging van het samenwerkingsverband met Boone & Partners aan een concurrentiebeding gebonden inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Boone & Partners mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Boone & Partners om, (ex)contractant-trainers van Boone & Partners in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat een ex contractant-trainer in dienst is bij een derde.

Weergeven prijzen en informatie
Boone & Partners is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen verkeerd is weergegeven. Boone & Partners is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht / training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.